I. Cyklus: prosinec 2017 – únor 2018

 Dekorační workshopy

 Během workshopů poznali účastníci tajemství metamorfóz předmětů každodenní potřeby - naučili se je zdobit, obnovovat je, měnit jejich podobu i způsob použití.

 Účastníci vytvořili vánoční ozdobu, blahopřání, lněnou nákupní tašku a také ozdobili techikou dekupáž desku na krájení.

 Počítačová cvičení zdokonalující mysl

 Workshopy umožnily účastníkům stimulovat svůj mozek (rozvíjet koncentraci a rozdělení pozornosti) s pomocí moderních technologií.

 Senioři se během setkání seznámili s několika aplikacemi a programy, které slouží ke zdokonalování práce mozku. Během řešení nejrůznějších úkolů, rébusů a hlavolamů zlepšovali funkčnost pravé a levé hemisféry svičením koncentrace, kreativity, logického myšlení a paměti.

 Přednášky „Zdravé stárnutí”

 Přednášky měly velmi praktický charakter a pestrou tématiku. Hovořilo se mj. o zdravé výživě, péči o oděv a vzhled, mezigenerační komunikaci, zvládání stresu a osamělosti, mimopracovní aktivity.

 Senioři mimořádně ocenili výuku komunikace, asertivního chování a řešení problematických a konfliktních situací. Díky workshopům vedeným stylistkou se dozvěděli jak dbát o sebe, svůj vzhled a sebevědomí. Na workshopech animátorky se přesvědčili o tom, že bez ohledu na věk se mohou a měli by se angažovat ve společenském životě.

  


 II. Cyklus : březen – červen 2018

 Fotografické workshopy

 Účastníci se seznámili s pravidly kompozice fotografií, naučili se dělat dobré a zajímavé fotografie s rozmanitou tématikou: krajina, portét, zátiší.

 Účastníci se učili základům, pokud jde o přístup k fotografii a získávali základní dovednosti v uchopení a vytváření fotografie. Rozšiřovali své vědomosti a schopnosti o aspekty kompozice a estetiky obrazu v různých typech prostředí. Rozvíjeli své dovednosti v ořezávání tématu, svůj cit pro detail, pro úhel pohledu. Seznamovali se také se základy upravování fotografií pomocí počítačových programů.

 Zdokonalovali svou schopnost kritické analýzy zdjęć a učili se upravovat snímky v aplikaci na smartfony.

 Trénink paměti

 Workshopy daly účastníkům příležitost pracovat nad efektivitou svého mozku s využitím tradičních technik (deskové hry, mnemotechnická cvičení, hlavolamy atp.)

 Program workshopů zahrnoval celou řadu cvičení hera a zábav, díky nimž si měli senioři uvědomit, jak je „péče o paměť” důležitá. Každé setkání začínalo rozcvičkou, jejímž cílem bylo ukázat, jak si zapamatovat slova a jak si nejefektivněji (dle individuálních možnostní účastníků) uchovácat v paměti série výrazů a úkolů. Během dvouhodinových setkání senioři řešili úkoly s různým stupněm náročnosti (počínaje snadnými jako hledání názvů zvířat, po náročnější - přidávání předpon ke slovům). Tvořili vyprávění, jmenovali slova vytvořená na základě daného kořene, překreslovali obrázky dle vzoru představeného jedním z nich, hráli náročnější formu tiché pošty - měli z úkol vyprávět popsanou událost, hráli hru DIXIT.

 Tai-chi

 Během workshopů se účastníci seznámili se systémem fyzických cvičení, zdokonalujících rovnováhu, koordinaci a uvolňujících strnulost v pohybu. Systémem stvořeným k tomu, aby cvičící dosáhl kontroly nad svým tělem a myslí a udržel si dobrou kondici.

 Na začátku předvedla instruktorka každé ze skupin ukázku Tai Chi a poté zaprezentovala série cvičení, která mohou účastníci provádět sami doma. Poučila seniory, v čem Tai Chi spočívá, že je to mj. umění sebezdokonalování prostřednictvím učení se kentrole nad vlastním tělem a myslí. Následně se seniory prováděla cviky - velmi klidné a uklidňující. Spočívaly v uvádění celého těla do pohybu specifickým způsobem, v souladu se zásadami umění Tai Chi.

 Rytmika- integrační hudební a pohybové aktivity

 Hlavním cílem workshopu bylo vytvořit podmínky pro všestranný a harmonický rozvoj a vytváření různých dovedností, dovedností, postojů a návyků přispívajících k vzájemnému poznávání a integraci.

 Při výuce se senioři seznámili s prvky etnických tanců (mj. židovských) nebo choreoterapie a aktivně se pohybovali. I přes věkové rozdíly se všichni účastníci do těchto aktivit velmi zaangažovali. Zábavná forma výuky činila provádění cvičení snazším a vytvářela radostou atmosféru. Opakování rytmů s využitím zajímavých etnických nástrojů zlepšuje koordinaci pohybu. Rytmická cvičení se střídáním rukou a nohou přispívají ke koordinaci práce mozkových hemisfér a jejich systematické opakování činilo účastníkům čím dál tím menší potíže. Hudební relaxace s použitím tibetských misek byla ideálním elementem programu po náročném fyzickém cvičení. Relaxace vzbudila zájem seniorů, přinesla v krátkém čase efekty v podobě hlubokého uvolnění a pro většinu seniorů představovala něco zcela nového.

 


III. Cyklus: září - prosinec 2018

 

Workshopy ručních prací a techniky dekupáž

Během listopadových workshopů, pořádaných pro každou ze skupin, účastníci s využitím techniky dekupáž zdobili: plechový květináč, překližkového anděla, baňku z plexiskla, a vyrobili si sváteční ozdobu na stůl.

Umělecké dílny se těšily stálým zájmem účastníků. Umožnily jim tvůrčím způsobem prezentovat své nápady. Během workshopů cvičili jemnou motoriku, povzbuzovali svou kreativitu a seznamovali se s novými technikami práce  s různými materiály (kov, překližka, dřevo, plast).

Výuka se nesla v přátelském duchu, což zdůrazňovali i sami senioři a působila na ně relaxačně. Většina seniorů projevila zájem účastnit se takovýchto worshopů i v budoucnu.

 

Workshopy nordic walking

Výuka probíhala v září v přírodě.

Na začátka instruktorka každou skupinu instruovala, jak se s pomocí holí správně pohybovat, jak si nastavit adekvátní délku holí a udržet při chůzi správný postoj. Každá další hodina již probíhala dla harmonogramu - nejprve rozcvička, pak překonání vybrané trasy (cvičení různých technik Nordic Walkingu) a protahování. Senioři projevovali o cvičení velký zájem a s radostí se jej účastnili. Sdělili také instruktorce, že chození s norskými holemi zlepšilo jejich fyzickou kondici i rozpoložení. 

 

AQUA AEROBIC (BAZÉN)

V listopadu a prosinci se workshopy konaly na krytém bazénu ve Svídnici.

Aquaerobic je souborem gimnastických cvičení prováděných ve vodě, vč. cvičení s pomůckami (např. desky, míče, plovací nudle). K výhodám tohoto druhu fyzické aktivity patří i snadnost prováděných cvičení a snížení zátěže na klouby (obzvláště kolenní), což si účastníci velmi pochvalovali. Díky různorodosti činností, jejich nenáročnosti a univerzálnosti si senioři tréninky velmi oblíbili. Senioři, kterým nečinilo problém  plavání si během výuky mohli také zdokonalovat svou techniku. 

 

Tanec s gymnastickými prvky

Během říjnové výuky zumby se účastníci mohli seznámi s nejrůznějšími tanečními kroky, které nacvičovali za doprovodu latinskoamerické hudby, zejména v rytmu cha-cha a salsa. Zakomponování prvků aerobiku do tance usnadnilo jejich provedení a vytvořilo veselou, radostnou atmosféru, není tedy divu, že se tato forma aktivity seniorům zalíbila. Cvičení se zapojením celého těla v tempu daném rytmem hudby přispělo také ke zlepšení jejich fyzické kondice.

 


IV. Cyklus: leden- duben 2019

Taneční

Taneční kurs, během kterého se účastníci seznámili se základními kroky a figurami populárních společenských tanců – waltzu, samby a cha-chy. Výuka tanečníky rozhýbala a umožnila jim navázat nové společenské relace.

Pěvecké workshopy

Výuka, díky níž účastníci zjistili, jak správně dýchat a tvořit hlas, zdokonalili svou artikulaci a dikci, dozvěděli se, jak pracovat s mikrofonem, seznámili se s metodami zvládání trémy, naučili se pečovat o svůj hlas a kultivovat projev.

„Senior ve společnosti”

V rámci tohoto workshopu se účastnící učili, jak zvládat pro ně nezřídka náročné situace, mj. návštěvu na úřadě nebo v bance, spravování bankovního účtu s pomocí internetu, vyplácení peněz z bankomatu nebo prostřednictvím mobilní aplikace, využívání internetu k získávání potřebných informací, navazování kontaktů přes internet, nákupy v síti a v neposlední řadě samotu a vyloučení.